Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Rekrutacja do kl. I

 

NABÓR  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH

kandydatów na uczniów zamieszkałych 

w obwodzie szkoły w roku szkolnym 2023/2024

  Uczniowie zamieszkali na terenie obwodu szkoły są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców ( prawnych opiekunów)

 

  1. Zgłoszenia - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do szkoły podstawowej rodzic kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składa do 18 marca 2023 r.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie oraz załączniki 1 i 2. Załącznik 3 wypełniają osoby zainteresowane.

 

 


 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH 

kandydatów na uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 

Na podstawie Art. 154 ust.1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082),

  1. Wniosek - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do szkoły podstawowej składa rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły. Jeśli rodzic składa dokumenty do więcej niż jednej szkoły podstawowej, do wniosku należy dołączyć załącznik nr4.

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkoły podstawowej w Zebrzydowicach podaje zarządzenie wójta Gminy Zebrzydowice:

zagadnienie Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Dostarczanie wniosku o przyjęcia kandydata

27 marca - 14 kwietnia

2023 r.

do godz. 15.00

8-12 maja 2023 r. 

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o

przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

21 kwietnia  2023r.

 

18 maja 2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do

szkoły podstawowej.

25 kwietnia 2023r.

Do godz.16.00

12 czerwca 2023r.

Do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodziców ( opiekunów prawnych) woli

przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

(uczniowie wybierający tylko jedną szkołę oświadczenie

składają przy złożeniu wniosku)

26 - 28 kwietnia 2023r.

do godz. 15.00

13-19 czerwca 2023r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.

2 maja 2023r

Do godz. 16.00

23 czerwca 2023r.

Do godz. 16.00

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata (opiekun prawny) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Procedura odwoławcza Art. 158 ust. 6 -9 ustawy – Prawo Oświatowe.

  

3. Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami uzgodnionymi z organem prowadzącym, niepowodujących powstania nowych oddziałów lub podziału na grupy. Kandydatów przyjmuje się uwzględniając kryteria zawarte w art. 131 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. „Prawo Oświatowe” (Dz.U z 2017 poz 59) oraz kryteria zawarte w punkcie 4 ( tabelka).

 

4. Szczegółowe zasady przyznawania punktów:  

Zagadnienie Punktacja maksymalna
Rodzeństwo kandydata uczy się w DANEJ  SZKOLE 10 punktów
Droga dziecka jest krótsza niż do szkoły obwodowej 5 punktów

5. Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły podstawowej należy złożyć potwierdzenie przez rodziców( opiekunów prawnych) woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej ( uczniowie wybierający tylko jedną szkołę oświadczenie składają przy złożeniu wniosku) - załącznik nr 5.

 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Artykuły