Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

i MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników
 i materiałów edukacyjnych.

§ 2

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Zebrzydowicach
 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego 
  w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
 3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte
   w szkolnym zestawie podręczników,
 5. materiały edukacyjne - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową
  lub elektroniczną,
 6. materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,

§ 3

Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się 
w zasobach biblioteki szkolnej.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) nieodpłatnie uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 2. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w dniu 
  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później 
  niż do 15 września danego roku szkolnego ( nie dot. sytuacji niezależnej od szkoły).
 5. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego ( dotyczy kolejnych części podręcznika).
 6. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

§ 4

 Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych.

  

§ 5

Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 1. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1., realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. W przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia rodzice są zobowiązani do odkupienia nowego podręcznika. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie jego wartości (np. pobrudzenie, popisanie, poplamienie, rozerwanie, zgniecenie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie wychowawcy rodzice ucznia zobowiązani są do naprawy podręcznika.
 4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunięcie skutków naruszeń jest niemożliwe (trwałe zabrudzenia, rozerwania wyrwanie lub zgubienie kartek).
 5. Zapisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 6. Płyty CD są integralną częścią podręczników do języków obcych zniszczenie lub zagubienie płyty skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika.

§ 6

1. Uczniowie są zobowiązani do:

 • używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • oprawienia wszystkich podręczników w celu zachowania troski o jego walor użytkowy
   i estetyczny,
 • chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem,
 • podpisania podręczników w przeznaczonych do tego tabelach.

 

 1. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.

 

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§ 7

Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.