Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Sieć współpracy

Międzyszkolna sieć współpracy

nauczycieli stosujących TIK

w ramach projektu „Lekcja: Enter”

 

 1. Cele ogólne:
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
 • Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

 

 1. Działania podejmowane w ramach sieci:

Spotkanie organizacyjne (05.09.2022):

Integracja uczestników sieci, tj. nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach, Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górych,

Rozpoznanie potrzeb i zasobów

Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań

 

Spotkanie robocze (30.01.2023):

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

Tworzenie nowych rozwiązań

 

Spotkanie podsumowujące (05.06.2023):

Podsumowanie i omówienie pracy sieci

Ewaluacja

 

 1. Formy i metody zespołowego uczenia się w sieci.
 • Wizyty w szkołach
 • Obserwacje koleżeńskie
 • Wspólne opracowywanie materiałów
 • Korzystanie z krytycznej przyjaźni
 • Organizowanie konferencji
 • Publikowanie doświadczeń
 • Upowszechnianie dobrych praktyk

 

 1.  Plan pracy międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK

CEL OGÓLNY

Uświadomienie zadań realizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy.

 

CELE SZCZEGÓLOWE

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ  CELU

SPOTKANIE

Zawiązanie sieci i  integracja uczestników.

 

 

Poznanie zasad pracy w sieci.

Przedstawienie uczestników sieci.

Ćwiczenia integrujące grupę.

 

Omówienie zasad funkcjonowania sieci i roli koordynatora sieci współpracy.

 

 

SPOTKANIE

 

Poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników dotyczących udziału w międzyszkolnej sieci współpracy.

Omówienie proponowanych działań w sieci.

Burza mózgów  dotycząca tematów spotkania.

 

 

SPOTKANIE

 

Opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci.

Podsumowanie ankiet diagnozującej oczekiwania uczestników sieci.

Dyskusja dotycząca planu pracy sieci i harmonogramu.

 

SPOTKANIE

 

 

CEL OGÓLNY

Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Tworzenie rozwiązań.                                                                         

CELE SZCZEGÓLOWE

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z REALIZACJACJĄ CELU

SPOTKANIE

Poznanie programów wykorzystywanych na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania

 

Rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości nauczycieli.

 

 

Lekcje otwarte.

 

 

SPOTKANIE

Dzielenie się przykładami dobrych praktyk

Wspieranie innowacyjnych metod pracy.

 

Prezentacja dobrych praktyk.

 

 

SPOTKANIE