Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spzebrzydowice.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 3 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzia ułatwień dostępu:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Gabzdyl, e-mail: szebrz@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 469 34 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach funkcjonuje w trzech budynkach oznaczonych jako A, B, C. Budynek C tzw. „Stara szkoła” , w którym obecnie uczą się klasy 1, 2 i 3, usytuowany jest przy ul. E. Orzeszkowej 73. Budynki A i B usytuowane są przy ulicy J. Kochanowskiego 55. Tamobecnie uczą się klasy 4, 5, 6, 7, 8.

 2. Budynek C posiada trzy wejścia, z których jedno jest zamknięte dla osób z zewnątrz. Wejście odbywa się drzwiami głównymi od strony placu zabaw. Do budynku można dostać się z zewnątrz także wejściem od strony parkingu, pochylnią prowadzącą na korytarz, w którym znajduje się winda umożliwiająca korzystanie z różnych kondygnacji. Z budynku mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez jakichkolwiek ograniczeń.

 3. W sąsiedztwie budynku C (parking przed urzędem gminy )znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 4. W pozostałych dwóch budynkach A i B usytuowanych przy ulicy J. Kochanowskiego uczniowie wykorzystują sale i pracownie umieszczone na różnych kondygnacjach. Obiekty nie są wyposażone w windy. Budynki połączone są łącznikiem na poziomie przyziemia, parteru i pierwszego piętra. Odpowiednie piętra obu budynków znajdują się na różnych poziomach. Przejście z budynku do budynku wymaga pokonania schodów.

 5. Budynek A połączony jest z zapleczem sportowym – salą gimnastyczną, halą sportową oraz basenem. Przejście na salę gimnastyczną i halę sportową wymaga pokonania schodów.

 6. Do zespołu obiektów prowadzi 7 wejść. 3 z nich nie są dostępne dla osób z zewnątrz. Wstęp do szkoły odbywa się dwoma wejściami od strony ulicy J. Kochanowskiego. Osobne wejście prowadzi na basen. Przy wszystkich wejściach znajdują się schody, żadne z wejść nie jest wyposażone w pochylnię.

 7. W sąsiedztwie szkoły (parking przy basenie) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.