Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

Informacje dla ósmoklasistów

Rekrutacja do szkół średnich w 2023 r.

opiera się nie tylko na punktacji przyznawanej za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty. W rekrutacji premiowane są także wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i zawodach.


rekrutacji do szkół średnich bierze się pod uwagę przede wszystkim oceny, jakie uczeń uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jeśli jednak absolwent szkoły podstawowej jest laureatem lub finalistą olimpiady bądź konkursu – może skorzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły średniej. Jeśli jego inne osiągnięcia w konkursach lub zawodach wymienione są na świadectwie – zostaną za nie przyznane dodatkowe punkty, od których zależy przyjęcie do szkoły średniej.

Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły średniej?

W pierwszej kolejności  do publicznych szkół ponadpodstawowych przyjmowani są:

 • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

 • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

 • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych.

Jeżeli laureat lub finalista ubiega się o przyjęcie do liceum wojskowego lub klasy przygotowania wojskowego w innej szkole średniej, szkoły lub klasy sportowej albo szkoły lub klasy mistrzostwa sportowego, musi legitymować się również – tak jak wszyscy kandydaci do tego rodzaju szkół lub klas – zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym odpowiedni dla danej szkoły lub klasy stan zdrowia oraz uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Jeżeli natomiast laureat lub finalista ubiega się o przyjęcie do szkoły lub klasy dwujęzycznej, międzynarodowej bądź klasy wstępnej (przygotowującej uczniów do kontynuowania nauki w klasach dwujęzycznych), musi uzyskać pozytywny wyniku sprawdzianu kompetencji językowych albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wymóg ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady oraz laureata konkursu języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

 

Korzyści w trakcie rekrutacji do szkół średnich przynieść może również uzyskanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach lub zawodach wiedzy także tym ich uczestnikom, którzy nie zostali finalistami ani laureatami. 

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły absolwent szkoły podstawowej może uzyskać dodatkowe punkty. Ich liczba uzależniona jest od rodzaju i szczebla (wojewódzki, ponadwojewódzki, ogólnopolski itp.) konkursu.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do  przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Ile punktów za konkursy ponadwojewódzkie

Uczestnicy zawodów wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim  organizowanymi przez kuratorów oświaty mogą liczyć na to, że za uzyskanie:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 • tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Ile punktów za konkursy wojewódzkie

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 • tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Ile punkty za konkursy dla uczniów szkół i placówek artystycznych ogólnopolskie i międzynarodowe

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem dla uczniów szkół i placówek artystycznych o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Ile punktów za konkursy dla uczniów szkół i placówek artystycznych wojewódzkie i ponadwojewódzkie

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem dla uczniów szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Ile punktów za osiągnięcia w innych konkursach

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)