Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wznowienie nauki w trybie stacjonarnym w klasach I-III od 18 stycznia 2021r.

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej

im. K.K .Baczyńskiego w Zebrzydowicach w związku z pandemią Covid-19

Wznowienie nauki w trybie stacjonarnym w klasach I-III od 18 stycznia 2021r.

 

 

 

 

Na podstawie przepisów:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 7sierpnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 18 stycznia 2021r.

 • Statutu Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 wprowadza się szczegółowe rozwiązania organizacyjne, które pozwolą zminimalizować niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19

 

 1. Organizacja zajęć w szkole

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji, unikają gromadzenia się przed szkołą i w szatniach.

   

 4. Uczniowie wchodząc do budynku szkoły dezynfekują ręce lub zakładają rękawice ochronne.

 5. Osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązkowo stosują środki ochronne tzn. osłona ust i nosa, rękawice ochronne lub dezynfekcja rąk.

 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do szkoły. Zasady wchodzenia do budynku szkoły w innym celu określa rozdział Rodzice i dzieci pkt. 4, 5, 6.

 7. Po wejściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie zmienia obuwie i na wyznaczonym wieszaku lub w szafce pozostawia ubranie wierzchnie. Zabrania się zmieniania przydzielonego uczniowi miejsca w szatni, nieuzasadnionego przebywania w szatni, wchodzenia do innych pomieszczeń.

 8. W szatni, ze względu na trudności z w zachowaniu dystansu społecznego obowiązuje zakładanie maseczek

 9. Po zakończeniu zajęć uczeń może pozostawić w szatni tylko obuwie zmienne, schowane w worku, powieszonym na wyznaczonym wieszaku. Po południu szatnie są dezynfekowane i myte.

 10. Lekcje dla danej klasy będą odbywać się w jednej przydzielonej sali lekcyjnej.

 11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 12. Uczeń oczekuje na zajęcia na korytarzu szkoły przy wyznaczonej sali lekcyjnej, unikając bliskich kontaktów z kolegami, zachowując dystans.

 13. Nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę w trakcie lekcji oraz otwiera okno po zakończeniu lekcji. Bierze w tym względzie pod uwagę warunki pogodowe.

 14. Każdy uczeń posiada własne podręczniki i przybory, których nie pożycza innym osobom.

 15. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 16. Pomoce szkolne używane podczas lekcji są po zajęciach dezynfekowane.

 17. Na lekcje wychowania fizycznego oraz informatyki do sali gimnastycznej i pracowni informatycznej uczniowie będą przeprowadzani przez nauczycieli.

 18. W pracowni komputerowej po skończonych zajęciach przeprowadza się dezynfekcję stolików, krzeseł, sprzętów z których korzysta uczeń (np. klawiatura).

 19. Podczas realizacji zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, zabrania się wykonywania ćwiczeń i gier kontaktowych np. piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.

 20. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.

 21. Po zajęciach wychowania fizycznego uczniowie obowiązkowo dezynfekują lub myją ręce mydłem.

 22. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

 23. Należy często przypominać uczniom o konieczności zachowania higieny – myciu rąk przed posiłkiem, nie dzieleniu się posiłkiem z kolegami, myciu rąk po skorzystaniu z łazienki, ochronie podczas kichania i kaszlu, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu.

 24. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzach, na których mają przydzieloną salę lekcyjną. Zabrania się bezcelowego przemieszczania po budynku szkoły.

 25. Podczas przerw uczniowie unikają bliskich kontaktów z kolegami . Zalecane jest zakładanie maseczek.

 26. W bibliotece szkolnej jednorazowo może przebywać jeden uczeń.

   

 

 

 1. Rodzice i dzieci

 

 1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, w wyjątkowych wypadkach mogą one przebywać w wyznaczonych obszarach tzn. w korytarzu przy portierni (bezwzględnie stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 2. Do szkoły mogą wejść jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 3. Osoby z objawami sugerującymi infekcję dróg oddechowych czy chorobę zakaźną nie będą wpuszczane do szkoły.

 4. Każde spotkanie z pracownikiem szkoły powinno być poprzedzone kontaktem telefonicznym lub drogą elektroniczną.

 5. Umówione wcześniej spotkanie odbywa się w ustalonym miejscu i czasie.

 6. Rekomenduje się, o ile to możliwe zdalne rozwiązywanie spraw urzędowych.

 7. Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły nie wchodzi na teren budynku- oczekuje przed szkołą lub przy portierni.

 8. Wyznacza się drzwi wejściowe do szkoły przy ul E.Orzeszkowej 73

- wejście główne od placu zabaw przeznaczone jest dla klas 1a 3a 3b 3c

- wejście od chodnika w tylnej części budynku przeznaczone jest dla klas 1b 2a 2b 2c.

 

 1. komunikacja pomiędzy szkołą i rodzicami odbywa się poprzez:

-Telefon

-e-mail

-Dziennik elektroniczny

 1. Rodzice obowiązkowo pozostawiają w szkole aktualny numer telefonu oraz adres mailowy celem umożliwienia natychmiastowego kontaktu. W razie zmiany numeru telefonu czy adresu mailowego, rodzic bezzwłocznie powiadamia o tym szkołę.

 2. Rodzic zobowiązany jest odebrać każdy telefon ze szkoły. W przypadku braku takiej możliwości, należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą.

 3. Podczas drogi do i ze szkoły każdy uczeń stosuje się do obowiązujących przepisów sanitarnych i w razie potrzeby (np. podczas jazdy autobusem, zakupów w sklepie itp) zakłada maseczkę, w którą zaopatrują go rodzice.

 4. Na przystankach uczniowie zachowują dystans społeczny 1,5 m.

 

 

 

 

 1. Higiena oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 

 1. Wszyscy pracownicy powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 2. Mycie i dezynfekcję rąk należy dokonywać zgodnie z zamieszczonymi w łazienkach instrukcjami.

 3. W czasie dezynfekcji pomieszczeń należy stosować rękawice ochronne.

 4. Po dezynfekcji pomieszczenie trzeba wywietrzyć.

 5. Przeprowadzenie prac związanych z myciem i dezynfekcją dokumentuje się w karcie monitoringu.

 6. Podczas codziennych prac porządkowych szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 7. Na bieżąco trzeba dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 8. Zużyte maseczki lub rękawiczki ochronne wyrzucać do wyznaczonych koszy na śmieci.

 

 

 

 1. Gastronomia

 

 

 1. Pracownik kuchni przychodzi do pracy zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę dróg oddechowych.

 2. Po przyjściu do pracy pracownik dezynfekuje ręce i przebiera się i zakłada ubrane robocze.

 3. Przed przystąpieniem do czynności związanych z odbiorem, przygotowaniem i przetwarzaniem produktów żywnościowych pracownik każdorazowo dezynfekuje lub myje ręce mydłem i wodą.

 4. Pracownicy zachowują podczas pracy odległość 1,5 m

 5. Podczas pracy pracownicy szczególnie dbają o utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej:

 • Dezynfekują lub myją z dodatkiem detergentu sprzęt kuchenny, naczynia stołowe, sztućce

 • Dezynfekują lub myją z dodatkiem detergentu wyposażenie stanowisk pracy

 • Nie dopuszczają do zetknięcia się z żywnością wyrzucanych opakowań

 1. W okresie epidemii dopuszcza się możliwość wydawania posiłków jednodaniowych.

 2. Posiłki są wydawane w jadalni w czterech grupach o godz. 11.05, 11.30, 12.00, 12.30.

 3. Uczniowie przed wejściem do jadalni obowiązkowo dezynfekują lub myją ręce wodą i mydłem.

 4. Przy jednym stoliku siadają uczniowie tej samej klasy.

 5. Na stolikach obsługa rozkłada koszyki ze sztućcami.

 6. Niedopuszczalne i zabronione jest przekazywanie sobie sztućców, wymienianie się porcjami, przekazywanie sobie kąsków jedzenia.

 7. Po spożyciu I-szego dania uczniowie podchodzą do okienka skąd odbierają drugie danie.

 8. Nauczyciel dyżurujący w stołówce pilnuje, aby pod okienkiem uczniowie zachowywali odpowiedni dystans, stali w wyznaczonych strefach.

 9. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi brudne naczynia na wyznaczone miejsce, poczym udaje się do łazienki, gdzie myje ręce wodą i mydłem.

 10. W jadalni ze stolików zostają usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) . W razie potrzeby będą one wydawane przez obsługę.

 11. Po każdej grupie personel stołówki obowiązkowo czyści blaty stołów i siedzenia krzeseł.

 12. Personel stołówki obowiązkowo myje sztućce i naczynia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparza, tak, aby każdej zmianie wydać obiad w czystych i wydezynfekowanych naczyniach.

 

 1. Naczynia zbiorcze po wydanym posiłku są obowiązkowo myte i wyparzane na miejscu, a bezpośrednio przed kolejnym wykorzystaniem na są wyparzane ponownie.

   

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

  1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

  4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia.

  5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

  6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

  7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online.

  8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.

  9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów ich rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników placówki, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.

 

§ 2

 

Pracownik, który zaobserwuje u siebie niepokojące objawy (kaszel, duszności, gorączkę)  NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO PRACY. 

Należy pozostać w domu, powiadomić pracodawcę i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, ewentualnie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, szpitalem zakaźnym, i działać stosownie do otrzymanych wskazówek.W razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999  lub 112   i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

 

 

§ 3

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 

 1. W placówce zostało wyznaczone pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie pracownika/ucznia u którego podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie to jest wyposażone tylko w niezbędne sprzęty/meble łatwe do dezynfekcji ( stół/biurko, krzesła, wieszak) oraz środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/, fartuch ochronny), płyn dezynfekujący  i termometr. Termometr dotykowy po każdorazowym użyciu zostaje zdezynfekowany. W pomieszczeniu umieszczony zostaje również wykaz telefonów do służb ratunkowych, organu prowadzącego, kuratorium, dyrektora.

 2. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy placówki.

 3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez osobę, u której podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, stosując się przede wszystkim do zaleceń inspekcji sanitarnej.

 

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły  u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.

 2. Pracownikowi zaleca się kontakt z lekarzem rodzinnym.

 3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

 5. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 6. Każda osoba w placówce może samodzielnie zmierzyć sobie temperaturę termometrem, który dostępny jest w oznaczonym pomieszczeniu.

 7. Po użyciu termometr jest każdorazowo dezynfekowany.

 

 

§ 5

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie klinicznych objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty grupy i pracowników placówki.

 2. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa/przyłbica, rękawiczki jednorazowe,).

 3. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową/ przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

 4. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem lub wicedyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów. Na opiekunów dziecka w izolatce wybiera się osoby spośród:

  • nauczycieli,

  • pracowników administracji,

  • pracowników obsługi.

 1. Dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

 2. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

 3. Nauczyciel otwiera okno.

 4. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

 5. Dziecko prowadzone jest do izolatki, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora lub wicedyrektora czeka na rodziców/prawnych opiekunów.

 6. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

 7. Nauczyciel instruuje dzieci, aby prawidłowo zdjęły strój ochronny umyły lub zdezynfekowały ręce,; sam nauczyciel również , zdejmuje strój ochronny. dokładnie myje lub dezynfekuje ręce

 8. W izolatce nad uczniem jest sprawowana opieka przez wyznaczonego pracownika, przy zachowaniu wszystkich środków ochrony osobistej tj, zachowanie dystansu 2m, maseczka/przyłbica, rękawiczki, fartuch. W izolatce środki ochrony indywidualnej stosuje się zarówno u ucznia jak i  u opiekuna.

 9. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, a także stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 10. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

 11. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że podczas opuszczania izolatki nie będzie miało ono kontaktu z innymi uczniami, osobami znajdującymi się na terenie szkoły.

 12. Rodzicom należy zalecić kontakt z lekarzem rodzinnym, a nawet ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 13. Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u ucznia lub personelu należy wykonać notatkę służbową, w której należy wskazać objawy, podjęte działania, listę pracowników, uczniów oraz osób trzecich przebywających tego dnia w placówce, które mogły mieć styczność z zakażonym. Notatkę przekazuje się do sekretariatu.

 14.  Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590.

 

§ 6

Pozostałe regulacje

 

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły, stosuje się wytyczne inspekcji sanitarnej.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronie gis.gov.pl

 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Telefony alarmowe:

 

Pogotowie ratunkowe 999

Policja 997

Straż pożarna 998

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie - infolinia na temat koronowirusa 502 281 673

Najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym – Szpital Śląski w Cieszynie 33 854 92 00

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia korona wirusem 800 190 590