Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2020/2021

 

Szanowni Państwo!

 

 1 września 2020 r. uczniowie wracają do szkoły.

 

MEN i GIS przygotowały zalecenia i rekomendacje dla szkół, w których zaleca się m.in. dezynfekcję pomieszczeń, co najmniej raz dziennie. Będą również obowiązywały ścisłe zasady dotyczące higieny osobistej, m.in. dezynfekcja oraz mycie rąk przy wejściu do szkoły, przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety. Z wytycznych wynika, że w razie zachorowania ucznia lub nauczyciela na COVID-19 konieczna jest natychmiastowe przekazanie tej informacji do sanepidu.

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie nie powinni przynosić dodatkowych przedmiotów, tylko wyłącznie te, które są potrzebne w szkole. Nie powinni dzielić się przyborami z kolegami i koleżankami. Szkoły będą starały się do minimum ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz. W związku z tym Państwa obecność w szkole będzie ograniczona.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekun z dzieckiem oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 Opiekun odprowadzający dziecko nie będzie mógł wchodzić do szatni. W szkole obowiązuje obuwie zmienne, które można zostawić w szatni, jednak należy je umieścić w przeznaczonym do tego celu worku i powiesić na wyznaczonym miejscu.

 Ograniczona zostanie również praca świetlicy. Według zaleceń MEN i GIS- w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Wytyczne GIS

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, natomiast maseczki będą obowiązkowe w szatniach oraz w miejscach gromadzenia się większej ilości uczniów.

 Oddziały będą rozpoczynać zajęcia o godz. 8.00 oraz 8.55, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w szatni.  Zajęcia będą odbywały się w wyznaczonej Sali lekcyjnej, z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki.

W przypadku nasilenia się pandemii szkoła po uzyskaniu zgody sanepidu i organu prowadzącego wprowadzi inne warianty funkcjonowania placówki.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wariant C – kształcenie zdalne

 Dyrektor placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

O szczegółowych rozwiązaniach organizacyjnych, które zostaną zawarte w Procedurach funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach  w okresie pandemii COVID-19, zostaniecie Państwo powiadomieni w osobnym komunikacie.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS Więcej informacji na stronie MEN: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacjiroku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

https://www.gov.pl/attachment/03f8ed28-e3b7-4364-9d75-85183fd4b1a2

 Z poważaniem

Grzegorz Gabzdyl