Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Wyszukiwarka

43-410 Zebrzydowice

ul. Kochanowskiego 55

tel. 32 469 34 81

(at) w adresie e-mail należy zastąpić @

E-mail: szebrz(at)gmail.com

REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN STOŁÓWKI
1. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do dokonania wpłaty za obiady do dnia 10 każdego miesiąca.
2. GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW – przerwy: 11:30 – 11:45
12:30 – 12:45
13:30 – 13:45
3. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość spożycia obiadu poza wyznaczonymi przerwami, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem świetlicy lub z p. intendent, jednak nie później niż do godz. 14:00.
4. Uczniowie, wchodząc do stołówki szkolnej, dezynfekują ręce.
5. Podczas zdejmowania swojego żetonu (numerka) nie należy dotykać innych żetonów.
6. W stołówce są tylko ci uczniowie, którzy są wyznaczeni na danej przerwie do spożywania obiadu. Nie wolno przychodzić na obiad w innym czasie. Uczniowie, którzy nie są zapisani, nie wchodzą do stołówki.
7. W stołówce uczniowie podchodzą do okienka po drugie danie w należytym porządku z zachowaniem dyscypliny, dystansu społecznego, stosując się do poleceń dyżurującego nauczyciela.
8. Nie wolno wymieniać się sztućcami, kawałkami jedzenia itp. Nie wolno także zmieniać wyznaczonego miejsca przy stoliku.
9. Obowiązkiem każdego ucznia jest sprzątanie po sobie stolika. Sztućce należy odkładaćdo koszyka, który umieszczony jest na wózku.
10. Należy dbać o sprzęt, wyposażenie i zastawę stołówki szkolnej.
11. Po wyjściu ze stołówki należy umyć, zdezynfekować ręce
12. Nieobecność na obiedzie z powodu np. choroby, pilnego wyjazdu itp. należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.15 u pani intendent tel. . 32 469 34 81 wew.44 lub w sekretariacie szkoły.
13. Nieobecności spowodowane wyjazdami na wycieczki klasowe, rajdy itp. należy zgłaszać na 1 dzień przed planowanym wyjazdem.
14. Zgłaszanie nieobecności w miesiącu czerwcu następuje do 31 maja każdego roku.
15. Pieniądze z odpisanego obiadu przechodzą na miesiąc następny.
16. Z obiadów można zrezygnować z końcem każdego miesiąca, zgłaszając swoją decyzję nauczycielowi świetlicy lub pani intendent.
17. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do kulturalnego zachowania się:
SZANUJEMY JEDZENIE!!!
Posiłki spożywamy w ciszy – NIE KRZYCZYMY!!!
18. Nieprzestrzeganie regulaminu stołówki będzie podstawą do skreślenia ucznia z listy korzystających z obiadów.