Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

                Opracowany na podstawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii               

       COVID-19 w Polsce (Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020).

                               

      Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników biblioteki oraz użytkowników – uczniów.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym,
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

                                                              § 1

                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka  funkcjonuje w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek oraz podręczników.
 2.  Nie ma możliwości korzystania z wolnego dostępu do księgozbioru i czytelni.
 3. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 4. W bibliotece obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu od stanowiska obsługi  i bibliotekarza - wydzielona zostanie strefa bezpieczeństwa min. 2m.  Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii - oznakowanie na podłodze.
  W widocznym miejscu, najlepiej przy wejściu,zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji.
 5. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia - co godzinę.
 6. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi, blaty biurek/ stołów, oparcia krzeseł.
 7. W widocznym miejscu umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających bibliotekę (1 osoba). Ograniczenie liczby użytkowników do 1 osoby, ma na celu umożliwienie przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 8. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z pracy biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników i nauczycieli.
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na okres do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów,
   z którymi pracownik miał kontakt.

 

                                                           § 2

PRZYJMOWANIE I ZWROT  MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 1. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki zostają odłożone do pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie można włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 5. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać
  o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

                                                                § 3

                               ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, kiedy i na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
 4. Uczniowie i rodzice są zobligowani do zapoznania się z regulaminem zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek (dot. przede wszystkim stanu technicznego zwracanych pozycji),który jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 7. Wychowawca, odbierający podręczniki musi być w maseczce i rękawicach.